• Nyheter
  • Växtbäddar för dagvattenhantering i tätort

Nyheter

Växtbäddar för dagvattenhantering i tätort

JOMs Regnbädd för dagvattenhantering
JOMs flexibla system av regnbäddar med växtbäddar fungerar som ett dagvattenrenande biofilter som både fångar upp och renar förorenat dagvatten samtidigt som de ger en grönare miljö på parkeringsytor, trottoarer och refuger i tätortsområden.

Dagvattenbäddarna är avsedda som trög avledning och rening av förorenat dagvatten i tätortsområden. Infiltration till den underliggande jorden sker genom en sänkning av ett betongfundament i landskapet som sedan kan täckas med önskad vegetation.

Dagvattensystemets konstruktion består av ett betongfundament, en yta täckt med vegetation ovanpå ett preparerat filtermaterial och ett dräneringsrör i bottnen. Delar av dagvattnet försvinner genom avdunstning, vissa delar tas upp av växterna och resten infiltreras ner i filtermaterialet där dagvattnet renas via kemikaliska, fysikaliska och biologiska processer.

Beroende på de projektspecifika förutsättningarna utformas regnbäddarna för att tillgodose växternas behov av syre, vatten och näring.

En regnbädd beräknas i genomsnitt reducera toppflöden med 80 % och totala avrinningsvolymer med 30 %, beroende på storlek och konstruktion.

Regnbädden finns både med eller utan stålbalksförstärkning.  


Skriven av Helena Bengtsson.

Dagvattenregning i tätort
Dagvattenregning i tätort
Regnbädd med stålbalkar
Regnbädd med stålbalkar
Regnbädd, brunn och kammare av betongelement
Regnbädd, brunn och kammare av betongelement

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.