• Nyheter
  • Växtbäddar för dagvattenhantering i tätort

Nyheter

Växtbäddar för dagvattenhantering i tätort

JOMs Regnbädd för dagvattenhantering
JOMs flexibla system av regnbäddar med växtbäddar fungerar som ett dagvattenrenande biofilter som både fångar upp och renar förorenat dagvatten samtidigt som de ger en grönare miljö på parkeringsytor, trottoarer och refuger i tätortsområden.

Dagvattenbäddarna är avsedda som trög avledning och rening av förorenat dagvatten i tätortsområden. Infiltration till den underliggande jorden sker genom en sänkning av ett betongfundament i landskapet som sedan kan täckas med önskad vegetation.

Dagvattensystemets konstruktion består av ett betongfundament, en yta täckt med vegetation ovanpå ett preparerat filtermaterial och ett dräneringsrör i bottnen. Delar av dagvattnet försvinner genom avdunstning, vissa delar tas upp av växterna och resten infiltreras ner i filtermaterialet där dagvattnet renas via kemikaliska, fysikaliska och biologiska processer.

Beroende på de projektspecifika förutsättningarna utformas regnbäddarna för att tillgodose växternas behov av syre, vatten och näring.

En regnbädd beräknas i genomsnitt reducera toppflöden med 80 % och totala avrinningsvolymer med 30 %, beroende på storlek och konstruktion.

Regnbädden finns både med eller utan stålbalksförstärkning.  


Skriven av Helena Bengtsson.

Dagvattenregning i tätort
Dagvattenregning i tätort
Regnbädd med stålbalkar
Regnbädd med stålbalkar
Regnbädd, brunn och kammare av betongelement
Regnbädd, brunn och kammare av betongelement

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.