Nyheter

Smart rening av dagvatten

Smart rening av dagvatten
I takt med att urbaniseringen ökar så blir också andelen hårdgjord yta större, klimatförändringarna bidrar också till kraftigare och mer frekvent nederbörd vilket leder till att belastningen på vårt dagvattensystem ökar. Dagvattnet för med sig sediment och föroreningar som kan slamma igen och försura vattendrag och vid kraftiga skyfall kan översvämningar uppstå om inte dagvattensystemet är rätt anpassat. Uponor har tagit fram Smart Trap, en brunn som renar dagvattnet från föroreningar och sediment men som till skillnad från konventionella sandfångsbrunnar även klarar stora flöden.

Uponor Smart Trap bygger på en enkel konstruktion och är utformad med en perforerad skiljevägg inuti sandfångsbrunnen. Skiljeväggen förhindrar vattnet att virvla runt och dra med sig både gammalt och nytt sediment. Dessutom ökar den filtreringseffekten i brunnen.

Uponor Smart Trap minskar risken för att förorenat sediment ska nå sjöar, dammar och andra vattendrag som annars kan leda till exempelvis övergödning och försurning. Den minskar även risken för att infiltrationssystem, t ex infiltrationskassetter som är ett vanligt sätt att ta hand om dagvatten, sätts igen och förlorar sin funktion.

Brunnen är patenterad och har utvecklats och provats under fyra år av University of Minnesota’s St. Anthony Falls Laboratory i USA. Provningen omfattar brunnens effektivitet, dvs hur effektiv lösningen är på att samla in sediment samt hur väl den förhindrar insamlat sediment från att virvla med ut vid höga vattenflöden. Resultaten visar att med Smart Trap samlas mer sediment upp och stannar kvar vid normala vattenflöden. Dessutom ser den till att nästan allt sediment stannar kvar i brunnen istället för att sköljas ut med vattnet vid höga vattenflöden. Fälttester visar att sedimentsfånget, på årsbasis, ökar med 100 procent.

Uponor Smart Trap finns även för montering i befintliga sandfångsbrunnar av både betong och plast för att ge en effektiv rening av sediment och föroreningar även i existerande system. Dessa finns i ett standardsortiment men kan även erhållas specialtillverkade på förfrågan.

Skriven av Anna Göth

Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap i befintlig brunn
Uponor Smart Trap i befintlig brunn

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.