Nyheter

Smart rening av dagvatten

Smart rening av dagvatten
I takt med att urbaniseringen ökar så blir också andelen hårdgjord yta större, klimatförändringarna bidrar också till kraftigare och mer frekvent nederbörd vilket leder till att belastningen på vårt dagvattensystem ökar. Dagvattnet för med sig sediment och föroreningar som kan slamma igen och försura vattendrag och vid kraftiga skyfall kan översvämningar uppstå om inte dagvattensystemet är rätt anpassat. Uponor har tagit fram Smart Trap, en brunn som renar dagvattnet från föroreningar och sediment men som till skillnad från konventionella sandfångsbrunnar även klarar stora flöden.

Uponor Smart Trap bygger på en enkel konstruktion och är utformad med en perforerad skiljevägg inuti sandfångsbrunnen. Skiljeväggen förhindrar vattnet att virvla runt och dra med sig både gammalt och nytt sediment. Dessutom ökar den filtreringseffekten i brunnen.

Uponor Smart Trap minskar risken för att förorenat sediment ska nå sjöar, dammar och andra vattendrag som annars kan leda till exempelvis övergödning och försurning. Den minskar även risken för att infiltrationssystem, t ex infiltrationskassetter som är ett vanligt sätt att ta hand om dagvatten, sätts igen och förlorar sin funktion.

Brunnen är patenterad och har utvecklats och provats under fyra år av University of Minnesota’s St. Anthony Falls Laboratory i USA. Provningen omfattar brunnens effektivitet, dvs hur effektiv lösningen är på att samla in sediment samt hur väl den förhindrar insamlat sediment från att virvla med ut vid höga vattenflöden. Resultaten visar att med Smart Trap samlas mer sediment upp och stannar kvar vid normala vattenflöden. Dessutom ser den till att nästan allt sediment stannar kvar i brunnen istället för att sköljas ut med vattnet vid höga vattenflöden. Fälttester visar att sedimentsfånget, på årsbasis, ökar med 100 procent.

Uponor Smart Trap finns även för montering i befintliga sandfångsbrunnar av både betong och plast för att ge en effektiv rening av sediment och föroreningar även i existerande system. Dessa finns i ett standardsortiment men kan även erhållas specialtillverkade på förfrågan.

Skriven av Anna Göth

Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap i befintlig brunn
Uponor Smart Trap i befintlig brunn

Nyheter

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Moduler för jobb och undervisning utomhus

2021-11-22
Uterum o d

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.