Nyheter

Riktlinjer för byggavfall

Riktlinjer för byggavfall
År 2007 togs riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning fram av Kretsloppsrådet. De är formulerade som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. Dessa riktlinjer har nu övertagits av Sveriges Byggindustrier.

Byggsektorn svarar för en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Byggverksamhet är även den sektor som genererar störst mängd farligt avfall.

Enligt Naturvårdsverkets program ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle”, uppkommer det ca 10 miljoner ton bygg- och rivningsavfall per år. Det betyder att byggsektorn står för drygt en tredjedel av allt avfall i landet om vi räknar bort gruvavfallet. Dessutom kommer en fjärdedel av allt farligt avfall från byggbranschen. Det volymmässigt dominerande avfallsslaget är jord- och muddermassor.

Naturvårdsverket har i sitt program inriktningsmål, strategier och åtgärdsmål, för en förbättrad resurs- och avfallshantering i byggbranschen. Man hänvisar också till branschens riktlinjer, Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och förvaltning, som Sveriges Byggindustrier övertagit. Sveriges Byggindustrier åtager sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering. Detta innebär dels ändringar p g a lagstiftningen, dels kompletteringar i riktlinjerna om förebyggande av avfall.

Nytt är att det nu finns information om asbest i fönsterkitt. Det är ett problem som uppmärksammades av bland annat Byggnads och Målareförbundet under år 2015. Problemen gäller framför allt fönster i hus byggda eller renoverade mellan 1940 och 1982. Även stycket om CFC (freoner) i isolering har kompletterats. Hösten 2015 tog Naturvårdsverket fram en vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial. En del av det har tagits in i riktlinjerna. Det finns även en hänvisning till Naturvårdsverkets vägledning.

I riktlinjerna anges exempel på frågor som man kan arbeta med för att minska mängden avfall. Exempel på åtgärder är

  • Utformning av byggnad och materialval
  • Byggmetoder
  • Logistik och materialhantering
  • Inköp
  • Åtgärder för att minska mängden byggfel och skador på färdigbyggda delar
  • Kommunikation, samordning och ledarskap

I riktlinjerna är fokus på hur man med samordning och planering kan förebygga avfall, men här ges också goda råd och konkreta förslag på hur olika avfallsfraktioner ska hanteras. Riktlinjerna finns tillgängliga på Sveriges Byggindustriers webbplats.

Skriven av Harald Holm

Rivning
Rivning
Rivning
Rivning
Avfall
Avfall

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.