• Nyheter
  • Nya märkningar och klassifikationer för kemiska blandningar

Nyheter

Nya märkningar och klassifikationer för kemiska blandningar

Nya märkningar och klassificeringar för kemiska blandningar
2015-06-15
Från den 1 juni 2015 ska kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen. Detta innebär att etiketter och säkerhetsdatablad behöver uppdateras med nya märkningar och klassifikationer.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer kemikalier är skyldiga att informera om farorna med produkterna och hur de ska hanteras. Produkterna ska klassificeras avseende sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror och förpackningar ska vara tydligt märkta med produkternas farliga egenskaper och hur man skyddar sig själv och miljön. Säkerhetsdatablad ska finnas för yrkesmässiga användare.

För kemiska ämnen gäller, sedan 2010, CLP-förordningen, förordning (EG) nr 1272/2008, om klassificering, märkning och förpackning.  Från den 1 juni 2015 gäller förordningen även kemiska blandningar som tidigare har klassificerats och märkts enligt den nationella förordningen KIFS 2005:7. Kemiska blandningar innehåller två eller flera kemiska ämnen, t ex färg, lim och fogmassor.
Under en period på två år får blandningar som förpackats innan den 1 juni 2015 med märkning enligt gamla regler säljas vidare.

Den nya förordningen innebär nya symboler och faroklasser, nya farokategorier och nya kriterier för klassificering. Etiketter och säkerhetsdatablad behöver därmed uppdateras med ny information.

Enligt CLP ska etiketten innehålla, faropiktogram (farosymbol), signalord (Fara eller Varning), faroangivelser som talar om på vilket sätt produkten är farlig samt skyddsangivelser som talar om hur man skyddar hälsa och miljön. Märkningen ska vara tydlig och lättläst och för hälsofarliga ämnen som säljs till allmänheten ska det finnas en taktil varningstriangel för synskadade.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en webbplats som ger stöd och vägledning för den som behöver klassificera sina kemiska blandningar http://echa.europa.eu/sv/support/mixture-classification

På Echas webbplats finns även en databas som innehåller klassificerings- och märkningsinformation om anmälda och registrerade ämnen från tillverkare och importörer.

Hela förordningstexten finns även på Kemikalieinspektionens webbplats http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/EU-forordningar/CLP/ 

Skriven av Anna GöthGamla farosymboler
Gamla farosymboler

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.