• Nyheter
  • Fler kvinnor behövs i byggbranschen!

Nyheter

Fler kvinnor behövs i byggbranschen!

Fler kvinnor behövs i byggbranschen!
Som ett led i arbetet för en attraktiv byggbransch driver Sveriges Byggindustrier ett nationellt mentorskapsprogram för kvinnor i medlemsföretagen – MentorBygg.

Syftet med programmet är att bidra till medlemsföretagens och byggbranschens framtida chefsförsörjning och konkurrenskraft genom att ta tillvara och utveckla kvinnor som en viktig rekryteringsbas. Byggbranschen måste kunna attrahera de bästa förmågorna, oavsett om de är kvinnor eller män. I dag finns det för få kvinnor, och det har branschen inte råd med. Därför startades MentorBygg. Målet är att öka andelen kvinnliga chefer i medlemsföretagen och i branschen.

Årets deltagare i MentorBygg har tagit fram en film. Filmen vill lyfta en viktig fråga - att attrahera fler kvinnor till byggbranschen. Man hoppas även generellt attrahera fler personer och öka intresset för byggbranschen. Med filmen vill man på ett lekfullt sätt skapa nyfikenhet för branschen, visa på olika yrkesroller inom byggbranschen samt visa att branschen har någonting för alla och att alla är välkomna.

En av frågeställningarna var varför kvinnor slutar i produktionsdelen av byggbranschen och hur företag kan få dem att stanna. Många har dock valt att sluta i produktionen p g a stress, bristande ledarskap, oflexibla arbetstider och osäkerhet kring arbetsställe. Det finns också svar kring både en tuff psykisk och fysisk miljö. En av sakerna som var avgörande för de som stannat i produktionen är bra ledarskap hos den närmaste chefen, vilket även är betydande för om man utvecklas och trivs eller inte.

Byggbranschen har en stereotyp rekrytering och för chefsbefattningar sker den i mycket hög utsträckning från produktionsdelen, vilket kvinnorna enligt enkätundersökningen lämnar. Rekrytering av ledare sker mycket sällan från andra branscher, och tillsammans med kravet på produktionserfarenhet så skapar det en homogenitet i branschen och bland dess chefer. Kvinnor blir oftare erbjudna mer administrativa tjänster, de får i högre grad arbetsuppgifter som är kopplade till kvalitet, miljö och arbetsmiljö istället för direkta linjeuppdrag. Dessa tjänster försämrar sedan möjligheten att klättra i karriärstegen då tjänsterna anses ha lägre status.

Byggbranschen har dock mycket att erbjuda och med rätt förutsättningar såsom bra ledarskap och ett öppnare synsätt på olika typer av erfarenheter och kompetens kan branschen utvecklas positivt för alla. Med filmen önskar man alltså kunna locka fler unga kvinnor och män som kan bidra till att bygga byggbranschen för framtiden. Läs mer om kampanjen här.

En liknande kampanj startades under våren av Byggnads och Byggcheferna, den har kallats ”Stoppa machokulturen i Byggbranschen”. Kampanjen är rikstäckande och riktar sig såväl till allmänheten som byggbranschen och egna medlemmar. Under de kommande tre åren kommer man arbeta med information, opinions- och utbildning för att visa att alla tjänar på en jämställd byggbransch. Som vi tidigare skrivit om, höll Byggnads och Byggcheferna under Almedalsveckan ett seminarium om jämställdhet och hur vi ska få fler kvinnor till de tekniska utbildningarna och ut på byggarbetsplatserna. Det är idag bara 0,8% av Byggnads medlemmar som är tjejer. Totalt sett är andelen kvinnor i byggbranschen 8%. Byggbranschen står just nu inför rekryteringsproblem och kompetensbrist. Jämställdhet och jämnare könsfördelning är en potentiell lösning. Det skulle låta branschen utvecklas och växa. Läs mer på http://stoppamachokulturen.nu/


Skriven av Harald Holm

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.