Nyheter

Detaljhandeln fortsatte växa 2007

INGEN BILD
Investeringarna i byggandet av detaljhandel ökade under förra årets tre första månader med 35 procent i årstakt.

Detaljhandelsbyggandet, som omfattade investeringar till ett värde av närmare 8 miljarder 2006, visade kvartal 1-3 en ökning med 35 procent i årstakt. Nybyggnadsinvesteringarna svarade för närmare 70 procent av påbörjandevolymen kvartal 1-3 2007, men det är ombyggnadsinvesteringarna som för tillfället visar den högsta tillväxttakten.

Ombyggnader ökar
Enligt Industrifakta bör man förvänta sig en avmattning i detaljhandelns nybyggnadsinvesteringar med hänsyn till de senaste årens kraftiga ökningar. Det är troligt att investeringarna istället förskjuts mot ökad ombyggnad och förnyelse särskilt i samband med utbyte och uppgradering av energi- och driftinstallationer.

Ökad konkurrens kräver förnyelse
Ett stort antal utländska kedjor inom såväl dagligvaruhandeln, som elektronik- och bygghandeln har de senaste åren etablerat sig i Sverige. Detta ökar trycket på befintliga aktörer att genomföra förnyelse och investeringar för att möta den ökande konkurrensen.
Samtidigt sker det en ökad inflyttning till storstadsregionerna, vilket innebär ett växande underlag för detaljhandeln, som ger förutsättningar för både utbyggnad och nyetableringar.

Hushållen förstärker köpkraften
Bakom de ökade investeringarna ligger stigande omsättning inom handeln till följd av hushållens förstärkta köpkraft och även lånefinansierad konsumtion. Konsumtionen har påverkats positivt av den kraftiga prisökningen på bostäder, som frigjort kapital vid försäljningar, men också tjänat som säkerhet vid lån till konsumtion. Skattesänkningar, låga räntenivåer och ökad sysselsättning är andra faktorer bakom hushållens växande konsumtion och flera av dessa faktorer väntas gynna hushållen även 2008.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.