Nyheter

Detaljhandeln fortsatte växa 2007

INGEN BILD
Investeringarna i byggandet av detaljhandel ökade under förra årets tre första månader med 35 procent i årstakt.

Detaljhandelsbyggandet, som omfattade investeringar till ett värde av närmare 8 miljarder 2006, visade kvartal 1-3 en ökning med 35 procent i årstakt. Nybyggnadsinvesteringarna svarade för närmare 70 procent av påbörjandevolymen kvartal 1-3 2007, men det är ombyggnadsinvesteringarna som för tillfället visar den högsta tillväxttakten.

Ombyggnader ökar
Enligt Industrifakta bör man förvänta sig en avmattning i detaljhandelns nybyggnadsinvesteringar med hänsyn till de senaste årens kraftiga ökningar. Det är troligt att investeringarna istället förskjuts mot ökad ombyggnad och förnyelse särskilt i samband med utbyte och uppgradering av energi- och driftinstallationer.

Ökad konkurrens kräver förnyelse
Ett stort antal utländska kedjor inom såväl dagligvaruhandeln, som elektronik- och bygghandeln har de senaste åren etablerat sig i Sverige. Detta ökar trycket på befintliga aktörer att genomföra förnyelse och investeringar för att möta den ökande konkurrensen.
Samtidigt sker det en ökad inflyttning till storstadsregionerna, vilket innebär ett växande underlag för detaljhandeln, som ger förutsättningar för både utbyggnad och nyetableringar.

Hushållen förstärker köpkraften
Bakom de ökade investeringarna ligger stigande omsättning inom handeln till följd av hushållens förstärkta köpkraft och även lånefinansierad konsumtion. Konsumtionen har påverkats positivt av den kraftiga prisökningen på bostäder, som frigjort kapital vid försäljningar, men också tjänat som säkerhet vid lån till konsumtion. Skattesänkningar, låga räntenivåer och ökad sysselsättning är andra faktorer bakom hushållens växande konsumtion och flera av dessa faktorer väntas gynna hushållen även 2008.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.