• Nyheter
  • Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

Nyheter

Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

Byggmarknaden i Norden har uppvisat stor motståndskraft trots sämre konjunktur
Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Norden.

Starkast utveckling skedde i Norge följt av Finland, där de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna växte med 9 respektive 6 procent. Även i Sverige växte investeringsvolymen medan den minskade med 4 procent i Danmark. En röd tråd i de nordiska länderna är dels växande investeringar inom offentlig sektor, dels starkare utveckling av ombyggnadsinvesteringarna än väntat. Exempelvis växte husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler i Danmark med 25 procent och ombyggnadsvolymen inom kontor och handel i Finland med över 100 procent. 

I år väntas de nordiska ländernas samlade husbyggnadsvolym antingen utvecklas i sidled eller minska. Kraftigast nedgång bedöms ske i Danmark följt av Norge, där bland annat minskade investeringar i privata lokaler påverkar utvecklingen. I Finland och i Sverige bedöms investeringsvolymen i stort sett ligga kvar på 2020 års nivå. 

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg Norden

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Stark start för bygghandeln

Under första kvartalet i år ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med ca 15 procent jämfört med samma period förra året, enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Paroc Natura Lana Koldioxidneutral isoleringsskiva Stenull

Koldioxidneutral isoleringsskiva

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.