Leverantör

Uponor Infra AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Uponor Infra har lösningar för dagvattenssystem, spillvattenssystem, enskilt avlopp, inomhusavloppssystem, el och tele, markförlagd ventilation, tryckrörssystem. Företaget designar dessutom brunnar, utjämningsmagasin, vägtrummor, PE-kammare, kulvertar, m m.

Uponor Infra utför även totalentreprenader som omfattar allt ifrån utformning, planering och installation till efterkontroll av det installerade systemet.

Video

Nyhetsartiklar

Smart rening av dagvatten

Smart rening av dagvatten

I takt med att urbaniseringen ökar så blir också andelen hårdgjord yta större, klimatförändringarna bidrar också till kraftigare och mer frekvent nederbörd vilket leder till att belastningen på vårt dagvattensystem ökar. Dagvattnet för med sig sediment och föroreningar som kan slamma igen och försura vattendrag och vid kraftiga skyfall kan översvämningar uppstå om inte dagvattensystemet är rätt anpassat. Uponor har tagit fram Smart Trap, en brunn som renar dagvattnet från föroreningar och sediment men som till skillnad från konventionella sandfångsbrunnar även klarar stora flöden.