Leverantör

BOVERKET

Företagsbeskrivning

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.